Voorwaarden

De STN Webshop is een integraal onderdeel van de Scooter Tourclub Nederland, hierna ook "STN" te noemen, een hobbyclub bestaande uit onbetaalde vrijwilligers (zowel gewone leden als bestuursleden) die samen een hobby delen en uitoefenen. De STN heeft geen winstoogmerk of commerciële doeleinden en is op generlei wijze, juridisch noch fiscaal, een bedrijf, vereniging of stichting. Derhalve heeft de STN geen KvK registratie noch een BTW nummer en is de STN Webshop daarom ook geen "gewone" of "standaard" webwinkel maar slechts een verlengde van de hobbyclub, speciaal voor en door de leden van de STN. Producten aangeboden middels de STN Webshop betreffen items 1) welke specifiek aan de STN zijn gerelateerd (met STN logo of vermelding) en op eigen kosten zijn voortgebracht, of 2) items of promoties welke door onze leden, sponsoren of partners zijn gedoneerd aan / voor de club.


Omdat de STN geen winstoogmerk heeft en geen bedrijf (geen zogenaamde juridische of fiscale entiteit) is, verstrekt of verzendt de STN geen zogenaamde "verkoopfacturen" of andere soorten facturen of rekeningen in welke vorm dan ook. Als private hobbyclub kan en mag de STN geen facturen of rekeningen verzenden, kan geen kosten of BTW aftrekken en draagt deze ook niet af. De door besteller ontvangen e-mail met het overzicht van zijn / haar bestelling is derhalve ook geen (juridisch, fiscaal of aftrekbaar) aankoopbewijs, factuur of rekening en bevat geen BTW of overige belastingen of toeslagen.


Besteller heeft de mogelijkheid om een eenmaal geplaatste bestelling alsnog te annuleren, wijzigen of diverse bestellingen te laten samenvoegen (om zo kosten uit te sparen). Dit is alleen mogelijk indien de bestelling nog niet is verzonden. Besteller dient hiertoe zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een bestuurslid van de STN of middels shop@scootertourclubnederland.com.


Besteller heeft het recht om ontvangen items te retourneren indien die afwijken van de beschrijving, productiefouten bevatten of indien die in zwaar beschadigde staat arriveren. Het betreffende item kan dan kostenloos worden vervangen door een ander exemplaar of het aankoopbedrag kan worden gestorneerd, afhankelijk van de omstandigheden. Uitgesloten zijn situaties als 1) zoekgeraakte of beschadigde items gedurende transport, 2) zoekgeraakte of beschadigde items veroorzaakt door (onkundig) handelen van de besteller / ontvanger. In dit soort gevallen beslist het Bestuur van de STN na nader onderling overleg, een en ander met inachtneming van "redelijkheid" en"billijkheid".


Het aanvragen van een retournering kan middels deze pagina : Items Retourneren


Bestelde artikelen welke niet onder bovenstaande vallen, kunnen niet na ontvangst worden geruild (voor hetzelfde artikel of iets anders), noch worden deze op welke wijze dan ook gerestitueerd.


Producten, prijzen en aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Sommige artikelen kunnen worden bijbesteld (backorder), andere niet. Dit hangt af van het (soort) product en de leverancier hiervan. Indien de prijzen van nabestelde producten afwijken van die in de Webshop, zal de besteller hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.


Bij het plaatsen van een bestelling wordt, net zoals overal, een bindende overeenkomst aangegaan tussen de besteller en de STN. Dit betekent dat er op het moment van bestellen een zogenaamde "betalingsverplichting" ontstaat aan de kant van de besteller. De STN heeft dan tevens een "leveringsplicht", tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk of wenselijk is. Indien na plaatsing van een bestelling het verschuldigde totaalbedrag niet binnen uiterlijk 14 dagen zal zijn ontvangen op de bankrekening van de STN, behoudt deze zich het recht voor om een gedane bestelling of bestellingen (eventueel zonder nadere opgave van redenen) eenzijdig te annuleren en de bestelde producten wederom aan te bieden middels de STN Webshop.


In die gevallen waarin besteller na bestelling of ontvangst van items niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, of een betaling na ontvangst van goederen laat storneren, kan dit voor hem of haar (ernstige) gevolgen hebben voor zijn of haar lidmaatschap van de Scooter Tourclub Nederland. In die gevallen waarin items worden geleverd alvorens betaling is ontvangen, dient de besteller binnen maximaal 14 dagen vanaf het moment van overdracht of levering  aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.


Misbruik van (de systemen van) de STN Webshop of de content hiervan, op welke wijze dan ook, kan voor de besteller, bezoeker of gebruiker (ernstige) gevolgen hebben voor zijn of haar lidmaatschap van de Scooter Tourclub Nederland.  In geval van niet-leden kan dit tevens leiden tot een ban op het IP adres van de misbruiker en mogelijke andere maatregelen.


"Consumentenrecht" is van toepassing voor zover dat van toepassing is op een hobbyclub zonder commerciële doeleinden of winstoogmerk zoals de STN.


Klachten of vragen omtrent een bestelling kan een lid altijd indienen per e-mail aan shop@scootertourclubnederland.com of middels het STN Webshop Contactformulier, welke vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling zullen worden genomen.


Het staat het Bestuur van de STN te allen tijde vrij om een bestelling (geheel of gedeeltelijk) te weigeren of eenzijdig te annuleren, eventueel zonder nadere opgave van redenen.


Alle op het STN forum, haar FaceBook pagina's en in de STN Webshop aanwezige, en op STN-gerelateerde producten aanwezige en getoonde originele media waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het STN logo, de Forum layout, logo's van Tourbuffels, Ere-Leden, Lid van Verdienste etc.,  zijn © Copyright Scooter Tourclub Nederland en mogen onder geen enkele voorwaarde worden gekopiëerd, vermenigvuldigd, gebruikt, aangepast etc. of op welke manier dan ook worden gepubliceerd of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van het Beheer van de STN. Alle overige product-, merk- en typenamen inclusief logo's, vermeldingen, verwijzingen etc. zijn eigendom van de respectievelijke houders.


Op deze webshop, alle aangeboden producten en alle aan- en verkopen zijn zowel de Forumregels van de STN zelf als Nederlands Recht van toepassing.